Seneste nyt

2. juli 2024

Arealet ved kvashegnet L2-18 - Opdatering


Opdatering

En grundejer har henvendt sig og forklaret om det jord, der var havnet bag kvashegnet. Vi har sat pris på dennes åbenhed og fundet en fælles løsning.


Retningslinjerne for brug af kvashegn og foreningens arealer er uændret.


- 0 -


Vi har desværre konstateret, at der er nogen i eller udenfor vores grundejerforening, som har henkastet jordaffald ved og bagved kvashegnet. Kvashegnet er udelukkende anlagt til grene, og vi henstiller at alt andet haveaffald komposteres i egen have, køres til genbrugspladsen eller lægges i containere, når vi har dem.

Samtidig henstiller og opfordrer vi til, at hvis det er nogen fra vores forening, der har henkastet jorden, så beder vi de pågældende fjerne dette igen.

3. juni 2024

Græsslåning

Som I måske har set, har vores græs ikke været slået alle steder sidste gang, ligesom der var gået for lang tid, siden forrige græsslåning.

Vi har haft kontakt med BS Landskabspleje, og de har været her og trimme rundt om stolper/træer og har slået de manglende områder.

Der er forskellige årsager til forsinkelsen, og det er beklageligt, men vi har god kontakt med folkene og forventer, at det bliver varetaget bedre resten af sommeren.

15. marts 2024

Renovering af gyngestativ på Ålekæret

Som besluttet på generalforsamlingen vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der vil slibe/male gyngestativet på Ålekæret. Interesserede kan henvende sig til Morten Lyng (L3) på mail mortenlyng@me.com. Morten/bestyrelsen vil så organisere en arbejdsdag - se endvidere referat under pkt. 2

15. marts 2024

Generalforsamling 2024

Referatet fra generalforsamlingen den 6. marts 2024 kan nu ses under "Generalforsamling/2024"

14. marts 2024

Containerordning 2024

5.-6. oktober Ålekæret 19-21 og Ålekæret 44-46

12. oktober 2023

Kvashegn og generel vedligeholdelse

Vores kvashegn på "fodboldbanen" ved L2-18 er blevet en så stor succes - og tak for det - at vi må holde en pause med at fylde på indtil næste sommer. På den måde får hegnet mulighed for at synke til gavn for insekter, fugler og andre dyr.


Der gøres samtidig opmærksom på, at private grundstykker samt endestykkerne på stikvejene skal vedligeholdes, så vores entreprenør kan slå græsset helt ind til beplatningen. Endestykkerne er et fælles ansvar for beboerne på stikvejene.

23. august 2023

Rensning af rendesten

Bestyrelsen opfordrer stadig til, at grundejerne renser deres rendesten for græs og ukrudt. Dels af hensyn til afløb af regnvand, dels af hensyn til kommunens vejrensning, som kan gøre det bedre, hvis kanterne ikke er dækket af græs og ukrudt.

25-Oktober-2022

05-Oktober-2022
17-August-2022
10-August-2022
20-April-2022
01-April-2022
25-April-2021
23-Marts-2021
12-Januar-2021
08-September-2020

Fjernvarme - opdatering

Har modtaget nedenstående information fra Farum Fjernvarme vedrørende udskydelse af fjernvarmen:

Du har ved tidligere lejlighed og via vores hjemmeside, indsendt en
forhåndstilkendegivelse vedrørende fjernvarme på din adresse – derfor får du denne mail.

Grundet udefrakommende påvirkninger har vi desværre set os nødsaget til at udskyde vores udbygningsplaner en tid.

Årsagen er den voldsomme prisudvikling på udbygning af fjernvarmenettet
i Danmark og dette grundet den store efterspørgsel.

Vi følgere naturligvis omkostningerne på udbygning tæt, og så snart priserne er nede på et mere normalt leje, vender vi tilbage med nyt tilbud på tilslutning til fjernvarmen.

Dette gør vi via hjemmeside, dagspresse samt ved udsendelse af kampagnemateriale til de berørte udbygningsområder.

Vi er naturligvis ærgerlige over situationen, og håber på forståelse herfor.

Venlig hilsen
Farum Fjernvarme
Stavnsholtvej 33
3520 Farum
www.farum-fjernvarme.dk

Renholdelse af rendesten

Efteråret nærmer sig - selvom temperaturen siger noget andet - og bestyrelsen vil derfor opfordre til at de enkelte grundejere sørger for, at rendesten renses for græs, ukrudt, blade mm. På den måde undgår vi stoppede afløb i vejen og sikrer, at vandet kan løbe hurtigt væk.

Kvashegnet på fodboldbanen

Det er dejligt at se, at vores etablerede kvashegn er vokset. Men det er vigtigt, at det laves som hegn og ikke omdannes til en affaldsbunke. Bestyrelsen vil derfor indkøbe/opsætte ekstra hegnspæle. Vi gør samtidig opmærksom på, at hegnet alene er beregnet til grene og ikke til jord, sten og anden haveaffald.

Fjernvarme - opdatering

Er fra medlemmer af grundejerforeningen blevet gjort opmærksom på, at Farum Fjernvarme har igangsat en undersøgelse af interessen for fjernvarme i vores område. Tilkendegivelse af interesse kan gives her: https://www.farum-fjernvarme.dk/ny-kunde/interesseret-i-fjernvarme/se-om-du-kan-faa-fjernvarme-og-giv-dit-tilsagn/

Fjernvarme - status for Allerød kommune

Har modtaget nedenstående svar fra Allerød kommune

Kære Lotte Holmstrup.
Tak for henvendelsen.

Som en del af kommunens nye klimaplan har byrådet besluttet at opdatere Varmeplan 2018 først i denne byrådsperiode samt afsat midler til at øge indsatsen på området. Samtidig har folketinget i 2021 ændret varmeforsyningsloven, så det nu er lettere at opnå tilladelse til at udbrede fjernvarme i stedet for naturgas.

Kommunen har derfor bedt Norfors undersøge mulighederne for at udvide fjernvarmeforsyningen. Norfors fjernvarmeforsyner i forvejen dele af Blovstrød, samt forestår drift og administration af kommunens varmeforsyning.

Endvidere har kommunen kontakt med Farum Fjernvarme om mulig udvidelser i Allerød Kommune.

Hverken Norfors eller Farum Fjernvarme forventer inden for de nærmeste år at kunne fjernvarmeforsyne området omkring Lyøvej. Muligvis bliver det muligt på sigt, men det er pt. ret usikkert at vejlede kvalificeret om.

I henhold til kommunens varmeplan er udgangspunktet for de områder, hvor det ikke er muligt at udbrede fjernvarme, at der etableres varmepumper, enten som luft-vand-varmepumper eller jordvarme. Det er i overensstemmelse med Statens planer for landets varmeforsyning, hvor samtidig el-netselskaberne arbejder på at sikre elforsyningen og elforsyningsnettet.

Et evt. luft-vand-varmepumpeanlæg kan relativt let konverteres til fjernvarme, hvis det i fremtiden bliver muligt og aktuelt. F.eks. når anlægget efter 15-20 år er udtjent og står til gennemgribende renovering eller udskiftning.

Kommunens varmeplan kan findes som et underpunkt under ”Natur-, Miljø- og Klimapolitik” her: https://alleroed.dk/politik/vision-politik-strategi/politikker-strategier-og-handleplaner.

Der kan læses mere om boligopvarmning på kommunens hjemmeside: https://alleroed.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/boligopvarmning. I menuen til venstre på siden kan vælges mellem fjernvarme og varmepumper. Under begge emner er der diverse, relevante link, herunder f.eks. link til varmeselskaber og hjælperedskaber fra Energistyrelsen om evt. valg af varmepumpe, placering, valg af installatør og montør og om uvildig energirådgivning etc., etc.

Vi står gerne til rådighed med yderligere information og vejledning, såfremt det måtte ønskes.

Med venlig hilsen
Flemming

Flemming Kjølstad Larsen
Specialkonsulent - Projektleder
Rådhuset
Direkte: +4548126277 | Mobil: +4540804704
E-mail: flkl@alleroed.dk | Web: [www.alleroed.dk]www.alleroed.dk

Etablering af kvashegn

Som besluttet på generalforsamlingen er etableringen af kvashegnet på arealet ved L2-18 gået igang. Se billederne i fotoabum. Der er plads til masser grene, som kom glad. Hvis vi får fyldt op, så er man velkommen til at udbygge med stolper/træstammer.

Forhøjelse af kontingent

På generalforsamlingen den 17. marts blev der vedtaget en kontingentforhøjelse på 100 kr. Det betyder, at kontingentet til grundejerforeningen med virkning fra 2021 vil være 600 kr. / årligt.

Kontingent opkræves via Nets. Forfalder 1. maj 2021. Frist for betaling er 10. maj.

Resultat af meningsmålingen - vedligehold vs. natur

Der er indkommet svar fra 44 af grundejerforeningens medlemmer - 23 sagde ja til mere natur og mindre græsslåning - 21 sagde ja til at fortsætte med nuværende ordning.

Bestyrelsen vil ifm. generalforsamlingen den 17. marts 2021 udarbejde forslag til, hvilke planter/buske man med fordel kan plante, hvis der ønskes mere biodiversitet på de enkelte stikveje.

Som nogen måske har bemærket, er "fodboldbanen" ved L2-18 blevet ryddet for en del piletræer mv. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremkomme med forslag til, hvordan den fremtidige beplantning kan være. Skulle der være nogle i grundejerforeningen der har forslag, kan disse sendes til foreningens mail grundejerravnsholt@gmail.com.

Allerød Borgertip

Gør opmærksom på Allerød Borgertip, hvor man kan indberette hvis der er noget galt, med veje, stier og fortove, gadelys mm.
Kan tilgås via www.alleroed.dk/borger/by-veje-og-trafik/borgertip

Grundejerforeningens dokumenter

Kontakt:

G/F Ravnsholt bestyrelse (2023):

Formand: Lars Rasmussen 

Kasserer: Karina Helbo

Sekretær: Lotte Holmstrup

grundejerravnsholt@gmail.com

Der graves på Ålekæret/Lyøvej, fordi TDC etablerer fibernet


Til orientering har vi i Grundejerforeningen modtaget nedennævnte henvendelse og godkendt, at der også graves i foreningens arealer for enden af hver stikvej.

 

"Hej Lars,

Mit navn er Filip og jeg er projektleder på CR Electric Fiber & Kabelteknik.

Vi er hovedentreprenør for TDC Net og er i gang med at bygge fibernet i Allerød kommune.  

Jeg skriver til dig fordi vi skal starte med nedgravning af fiber på Ålekæret og Lyøvej.

Vi har modtaget gravetilladelser på de kommunale arealer, men har fået vide at Grundejerforeningen Ravnsholt ejer de græsarealer, i enden af alle vejer.

På disse vejer skal det ligge eksisterende rør, som TDC vil at vi bruger.

Jeg vil derfor bede jer om tilladelse at grave i disse græsarealer for at finde de eksisterende rør."